Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Informācija par izglītības jautājumiem pirmsskolā.

2017.gada 1.septembrī Ķeguma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 253 izglītojamie (pirmsskolas izglītības iestādi „Gaismiņa” – 200; „Birztaliņa” – 53), kopējais izglītojamo skaits novada pirmsskolas izglītības iestādēs (salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu) pieaudzis par 40 audzēkņiem.

Šajā reizē sniedzu plašāku informāciju par pirmsskolas izglītības jomas jautājumiem, kuros ir notikušas izmaiņas šajā vasarā.

Pārmaiņas pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadībā

Atbilstoši Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” vadītāja amata pretendentu atlases konkursa nolikumam, tika izsludināts konkurss, un vadītājas amatam tika apstiprināta Māra Andersone, kura darbu iestādē uzsāka 5.jūlijā.

Mārai Andersonei ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no 1998.gada viņa strādāja par sākumskolas skolotāju un logopēdi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, vairākus gadus sekmīgi vadījusi Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, kā arī Ķeguma un Lielvārdes novadu sākumskolas metodisko apvienību. Daudzus gadus veica skolas muzeja vadītājas pienākumus. 2014.gadā ieguvusi titulu „Gada skolotājs 2014”. 

Iestādes vadītājai un kolektīvam vēlam – lai griba un spēks dara laimīgu, lai izdodas piepildīt Pola Eliāra teikto: „Lai vienmēr kāds sapnis nomodā, kāda vēlme, ko piepildīt, kādas ilgas, ko remdēt.”

Pirmsskolas izglītības iestāžu darbs vasaras mēnešos

Ņemot vērā pirmsskolas iestāžu audzēkņu vecāku iesniegumus, VPII „Gaismiņa” visas vasaras mēnešus nodrošināja bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Diemžēl nākas secināt, ka daudzi no vecākiem iesniedz maldīgus iesniegumus par iestādes pakalpojumu izmantošanu, kas radīja apgrūtinātu darba plānošanu. Piemēram, par bērnudārza nepieciešamību 1.augustā bija saņemti 59 iesniegumi, bet iestādi apmeklēja 38 bērni. Aicinām vecākus turpmāk precīzāk plānot atvaļinājumus un bērnu nodarbes vasarā.

Par pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšanu nākotnē

2017.gada 28.jūnijā Domes Finanšu komitejā tika skatīts jautājums par Ķeguma VPII „Gaismiņa” piebūvi. Komiteja nolēma izbeigt iepirkumu ID Nr. ĶND 2017/5 „Piebūve PII „Gaismiņa” ēkai un teritorijas labiekārtošana (1. un 2.kārta)”, atzīsto, ka izmaksas ir nesamērīgi lielas un projekts neatbilst šī brīža situācijai. Vienlaikus komiteja akceptēja organizēt iepirkumu VPII „Gaismiņa” ēkas piebūves celtniecībai modeļu sistēmā. 2017.gada 7.augustā tika izsludināt iepirkuma konkurss ĶND 2017/14 „Rūpnieciski izgatavotu moduļu ēkas uzstādīšanai”.

Lai pēc iespējas lielāku skaitu bērnu nodrošinātu ar vietām pirmsskolas iestādē, vasarā tika veikti pārbūves darbi (atjaunots sanitārais mezgls un virtuve) VPII „Gaismiņa” sporta zālē, pārejas periodā minētajā telpā tiks izvietota viena no piecgadīgo grupiņām. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā divas grupiņas (sešgadīgajiem un piecgadīgajiem bērniem) darbosies skolas telpās.

Šovasar bieži telefoniski nācās atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē un iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, ja bērns, kurš sasniedzi pusotra gada vecumu, netiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas iestādē. Pašvaldībā ir pieņemti vairāki saistošie noteikumi, kas regulē un nosaka bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas iestādē un pašvaldības atbalsta saņemšanu.

Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē

Ķeguma novada domes 16.04.2014. saistošie noteikumi (Nr.8/2014) „Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei” nosaka izglītojamo reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Pašvaldībā bērnus pirmsskolas izglītības iestādē reģistrē un uzņem pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkota persona. Iestādē izglītojamos uzņem iesniegumu iesniegšanas secībā. Uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs reģistrē un uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķeguma novadā. Grupas tiek komplektētas pēc teritoriālā principa, t.i., tuvāk deklarētajai dzīves vietai. Bērnu pieteikt reģistrācijai un uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs var visu kalendāro gadu no brīža, kad reģistrēta bērna dzimšana.

Pieteikt bērnus reģistrācijai pirmskola izglītības iestādē var bērna vecāki, vecāku pilnvarotās personas vai citi bērna likumiskie pārstāvji, personīgi ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē vai iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikumu. Lai bērnu uzņemtu ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki iesniedz dokumentus, kas apliecina viņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai normai. Priekšrocība bērnu uzņemšanai izglītības iestādē ārpus kārtas ir šādos gadījumos:

· bērns ir obligātā pirmsskolas vecumā;

· sociālās grūtībās nonākušu ģimeņu bērni saskaņā ar Ķeguma novada domes sociālā dienesta atzinumu;

· daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 vai vairāk nepilngadīgu bērnu;

· Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās priekšrocības profesionālā dienesta karavīru bērniem;

· bērniem, kuriem māsa vai brālis jau apmeklē pirmskolas iestādi;

· uz darbinieku darba tiesisko attiecību laiku novada pašvaldības darbinieku bērniem.

Ja grupās ir brīvas vietas, iestādēs tiek uzņemti arī citu pašvaldību administratīvajā teritorijā deklarētu bērnu, saskaņojot to ar Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

Par pašvaldības atbalstu bērnam, kurs apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi

Ķeguma novada domes 01.06.2016. saistošie noteikumi (Nr.8/2016) „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” nosakaĶeguma novada pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā un vismaz viena vecāka vai bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts, bet netiek uzņemts pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru katru gadu nosaka ar atsevišķu Ķeguma novada domes lēmumu (atbilstoši MK noteikumu noteiktajai metodikai). 2017.gadā atbalsta apmērs vienam bērnam ir –

· no pusotra gada līdz četru gadu vecumam EUR 238,68;

· bērnam, kuram nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei  (piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) EUR 177,25.

Par pašvaldības atbalstu bērnam, kuri apmeklē privāto pakalpojuma sniedzēju (aukles)

05.07.2017. domē apstiprināti saistošos noteikumi Nr.7/2017 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”. Saistošie noteikumi nosakaĶeguma novada domes atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un saņem uzraudzības pakalpojumu pie privātā pakalpojuma sniedzēja (aukles).

Atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja bērna likumiskais pārstāvis izmanto Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā reģistrētas Aukles pakalpojumu.

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja izglītojamā un Bērna pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un Bērns ir reģistrēts, bet netiek uzņemts pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, un Bērna pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu ar Aukli.

Pašvaldības atbalsta apmēru katru gadu nosaka ar atsevišķu Ķeguma novada Domes lēmumu, ņemot vērā vienam pusotra līdz četru gadu vecam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu.2017.gadā atbalsta apmērs vienam bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir EUR 215,56.

 

Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites