Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā


Saskaņā ar Ķeguma novada domes 10.03.2014. lēmumu Nr.106 jautājumu par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem koordinē Ķeguma novada Sociālais dienests, saskaņā ar Ķeguma novada domes noteikumiem „Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)”.
 
Noteikumi paredz, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona (ģimene), kurai šādas tiesības piešķirtas, ievērojot likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumus. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecinām viens no sekojošiem nosacījumiem:
  • attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta pirmās daļas 2.punktu;
  • tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
  • persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu.
Savukārt Ministru kabineta „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām” Nr.32, kas nosaka personu loku, kuras atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam.
 
Ķeguma novada Sociālais dienests, saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, izskata iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu un personas (ģimenes) situācijas atbilstību normatīvo aktu kritērijiem, sagatavo un iesniedz attiecīgu lēmuma projektu Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinuma saņemšanai.
 

Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām) 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites