Finanšu komiteja


Finanšu komiteja:
  • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
  • dod atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • dod priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
  • dod atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus.

Roberts Ozols - komitejas priekšsēdētājs
Raivis Ūzuls - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Valdis Kalniņš
Pāvels Kotāns
Kristaps Rūde
Līga Strauss
Viesturs Teicāns
Dace Māliņa
Tadeušs Vaļevko
Daina Vanaga

Ilmārs Zemnieks


Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5884
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
95 %

Noderīgas saites