Tautsaimniecības komiteja


Tautsaimniecības komiteja:
 • izskata jautājumus par teritorijas attīstības plānošanu un apbūves kārtību;
 • izskata jautājumus par pašvaldības zemes nomu, īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • izskata jautājumus par adresāciju, nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem;
 • izskata jautājumus par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu un izmantošanu;
 • izskata jautājumus par administratīvās teritorijas labiekārtošanu;
 • izskata jautājumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju.
 • pārrauga Administratīvās komisijas un Būvvaldes darbību;
 • izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus par pašvaldības īpašuma (nedzīvojamo telpu, ēku un zemes) iznomāšanu;
 • sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kuri saistīti ar vides kvalitātes un vides aizsardzības jautājumiem;
 • sagatavo priekšlikumus par pašvaldības īpašumu atsavināšanu vai iegādi;
 • sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības, lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai un atbalstīšanai novadā;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.

Priekšsēdētājs - Vladimirs Samohins
Priekšsēdētāja vietnieks - Ojārs Meiris
Komitejas locekļi: Tadeušs Vaļevko, Raivis Ūzuls, Pāvels Kotāns, Imants Smirnovs, Viesturs Teicāns.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites