Tuvākie pasākumi
“Piparkūku smarža katrā mājā”
Sabiiedrība > Labdarības pasākums
No 04.12.2019 līdz 15.12.2019
Izstāde “Pretī gaismai”
Kultūra > Izstāde
No 06.12.2019 līdz 31.12.2019
VPDK "Kadiķis" 30.dzimšanas diena
Kultūra > Koncerts
07.12.2019 18.00
Otrais adventes koncerts
Kultūra > Svētki
08.12.2019 14.00
Adventa laika dievkalpojumi un koncerti
Kultūra > Koncerts
08.12.2019 9.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Projektu jaunumi


Aicinām atkārtoti iesniegt projektus jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā.

Ķeguma novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas līdz 19.augustam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Pagājušajā gadā tika uzsākts ESF projekts “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.8.3.4.0/16/I/001), kura ietvaros skolēni, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, skolā saņem individuālu atbalstu (konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa un citu speciālistu atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas vai transporta izdevumu kompensāciju u.c.).

Papildus individuālajam atbalstam, ko skolēni  jau saņem projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Pašiem jauniešiem ir iespēja sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Šādi jauniešu projektu konkursi notiek kopš pagājušā gada, un tos organizē pašvaldības, kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta „PuMPuRS“ līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

“PuMPuRS” projektiem jābūt vērstiem uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekti jāiesniedz līdz 2019.gada 19.augustam.

Projektus var iesniegt:

       - personīgi Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā;

- pasta sūtījumā, adresējot Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā;

- kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Projekta nolikums un citi dokumenti

             1. Konkursa nolikums:

1. pielikums "Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāns PMP riska mazināšanai Ķeguma novada pašvaldībā"

2. pielikums "Projekta iesnieguma veidlapa"

3. pielikums "Sadarbības partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā"

4. pielikums "Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem"

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

2.Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”, 1. pielikums "Noslēguma pārskats" (gatavo projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas) http://site-550587.mozfiles.com/files/550587/IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV.pdf;

3.Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, https://ikvd.gov.lv/wp-content/uploads/2018/05/PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB.pdf;

4.Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”, https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

5.Līgums par projekta īstenošanu (paraugs)

6.Projekta “PuMPuRS” izstrādātie informatīvie materiāli jauniešu projektu jomā:

· Ievada video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem: https://youtu.be/RNmRN8oMguY

· Video projektu iesniedzējiem – “Kas jāņem vērā gatavojot projektu?”: https://youtu.be/LAcDfZI5QX8

· “Soli pa solim” – infografika projektu iesniedzējiem;

· Informatīvs materiāls pašvaldībām par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu organizēšanu.

Papildus informācija par jauniešu projektiem: http://www.pumpurs.lv/jp

 

Papildu informācija par projektu:

Inta Pastare

Ķeguma novada pašvaldības projekta “PuMPuRS” koordinatore

tālrunis: 22001806
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites