Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (turpmāk – konkurss) organizēšanas pamats – Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) (turpmāk – Projekts 8.3.4.).

Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu abus Projektā 8.3.4. noteiktos mērķus:
- palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
- iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Konkursa mērķis – atbalstīt jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju vai biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu projektus (turpmāk – projekti), lai nodrošinātu nolikuma 2. punktā minēto mērķu sasniegšanu.

Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši nolikuma 3. punktam.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz nolikuma 3. punktā minēto PMP riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, izmantojot neformālās izglītības principus un metodes un ietverot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību.

Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:
- ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu;
-atbilst metodikas „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” (turpmāk – Metodika) minētajiem nosacījumiem, vienlaikus nodrošinot projekta iesniegumā norādīto PMP riska grupas izglītojamo īpatsvaru no projekta dalībniekiem;
- nepārklājas ar izmaksām, kas tiek finansētas no Projekta 8.3.4. un citiem līdzekļiem pašvaldībā un/vai profesionālās izglītības iestādē, kuras izglītojamos plānots iesaistīt kā dalībniekus;
- projekta administrēšanas, informācijas un publicitātes, reprezentācijas un balvu izmaksas kopā nepārsniedz 1150 euro (25 %) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta attiecināmo izmaksu un plānoto aktivitāšu īstenošanas periods ir līgumā par projekta īstenošanu noteiktais projekta īstenošanas laika posms. Projekta īstenošanas termiņš nav īsāks par trīs mēnešiem un nepārsniedz 18 mēnešus. Projekta īstenošana tiek uzsākta kalendārajā gadā, kad apstiprināts projekts. Izmaksas, kas radušās pirms līgumā par projekta īstenošanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa, nav attiecināmas.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no Projekta 8.3.4. budžeta līdzekļiem ir 4600.00 euro. Projektu iesniegumu atlases rezultātā tiks atbalstīti 2 (divi)  projekta iesniegumi atbilstoši Projekta 8.3.4. noteiktajai finansējuma kvotai.


Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2020. gada 22. maijs. Iesniegumus var iesniegt Ķeguma novada pašvaldībā – Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu:
- ja projekta iesniegums tiek iesniegts personīgi vai pasta sūtījumā, tad projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs (ja aploksnes ir vairākas, tās sanumurē) ar norādi: „Atklātam projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS. Neatvērt līdz projektu izvērtēšanas uzsākšanai.”, pievienojot arī projekta iesniegumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz PAŠVALDĪBAS oficiālo elektronisko adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
- ja projekta iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad sūtījums nodots pastā (zīmogs);
- ja projekta iesniegums sagatavots un iesniegts kā elektronisks dokuments, par tā iesniegšanas laiku tiek uzskatīts laiks, kad tas ir saņemts PAŠVALDĪBĀ.

Dokumenti:

NOLIKUMS

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA

Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites