Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ēdināšanas atbalsta sniegšana ārkārtas situācijas esamības laikā.

Ķeguma novada domes deputāti nolēma, ka ar 2020.gada 16.novembri Ķeguma novada pašvaldībā, lai ārkārtas situācijas esamības laikā mazinātu Covid-19 radītās ekonomiskās, sociālās un veselības aprūpes krīzes sekas un atbalstītu Ķeguma novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu ģimenes, uzsākta pārtikas paku piegāde (1 reizi nedēļā) Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas skolēniem, kuriem mācības tiek īstenotas attālināti.

Skolēnu vecāki, kuru bērnu deklarētā dzīvesvieta nav Ķeguma novada pašvaldības administratīvā teritorija, pārtikas pakas saņem izglītības iestādes norādītajās vietās.

Minēto atbalstu pašvaldība sniedz līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 20.decembrim, kad vispārējo izglītības iestāžu izglītojamiem sākas 2020./2021.mācību gada ziemas brīvdienas.

Likums „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 21. panta pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punkts nosaka, ka  ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.

Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 15.jūlijā domes lēmums “Par brīvpusdienu nodrošināšanu” nosaka, ka papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pašvaldība nodrošina ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 12.klašu skolēniem visās Ķeguma novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites