Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma komercnovirziena vidusskolā darbs turpinās jaunā kvalitātē.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir kā dzīvs organisms, kas saprot, ka Covid-19 sakarā pasaulē ir nopietna situācija, taču droši iet uz priekšu un spēj pārliecinoši strādāt arī neierastajā situācijā.

Sākoties jaunajam mācību gadam, jau zinājām, ka arī šogad attālinātas mācīšanās organizēšana būs mūsu dienas kārtībā. Septembrī veicām attālinātas mācīšanās organizēšanas uzlabojumus, kas saitīti ar mācību uzdevumu sūtīšanu un tiešsaistes mācību stundu vadīšanu. Direktora vietnieces I. Krastiņas vadībā skolotājiem tika organizētas IT apmācības tiešsaistes mācību stundu organizēšanā, tiešsaistes dokumentu izveidē un Google Classroom lietošanā. Iepriekšējā attālinātas mācīšanās pieredze rādīja, ka ir nepieciešams skolēniem izveidot vienotus Google kontus, lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi mācību videi. Nu tie ir izveidoti visiem 5.-12.klašu skolēniem.

Jau pavasarī bijām izveidojuši attālinātas mācīšanās organizēšanas sistēmu, kas būtu ērti lietojama skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem. Iepazīstoties ar starptautisku pieredzi, nolēmām, ka vispiemērotākais veids varētu būt Google piedāvātie produkti. Mācību plāni katrai klasei tiek veidoti visai nedēļai, kurā vienlaicīgi darbojas visi pedagogi. Plāna struktūra – līdzīga klasiskajai stundas uzbūvei – sasniedzamais rezultāts, aktualizācija, apgūšana un refleksija. Izveidotie mācību plāni katras nedēļas beigās tiek nosūtīti gan skolēniem, gan vecākiem.

Šobrīd visi skolas skolēni mācību procesā pieslēdzas tikai ar skolas Google kontu, tiešsaistes mācību stundas notiek tikai Google Meet platformā, mācību materiālus pedagogi veido un ievieto Google Classroom vidē, savā darbā izmantojot www.uzdevumi.lv, www.soma.lv  un citus mācību procesā noderīgus rīkus.

Ieguvumi ir visām trijām pusēm: skolēniem visi mācību uzdevumi atrodas vienā plānā, kā arī, redzot visas nedēļas veicamos mācību uzdevumus, skolēni attīsta pašvadītas mācīšanās un laika plānošanas prasmes. Skolotāji kopīgajā klases mācību plānā redz klases mācību slodzi konkrētajā dienā un var to regulēt, neradot skolēniem pārslodzi. Tāpat skolotājiem ir vieglāk plānot un realizēt starppriekšmetu saikni, apvienojot konkrētas tēmas apguvi vienā vai vairākos mācību priekšmetos. Vecākiem tiek nodrošināta iespēja viegli sekot skolēna mācību plānam.

Lielākais izaicinājums šobrīd ir neapjukt plašajā tehnoloģisko piedāvājumu klāstā un vienoties par vienotu pieeju attālinātas mācīšanās procesa organizēšanā skolā. Tādēļ vienoto attālinātas mācīšanās organizēšanas sistēmu uzskatām kā lielāko ieguvumu visām trim iesaistītajām pusēm (skolēniem, skolotājiem un vecākiem). Tā ļauj kvalitatīvi un bez lieka stresa veikt gan mācīšanos, gan mācīšanu.

Taču kvalitatīvais mācību darbs nebūtu iespējams bez pārdomātas un ātras skolas darbības pārkārtošanas jaunajai Covid situācijai.

Jau augustā domājām par dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku  pasūtīšanu un iegādi, to izvietošanu koplietojamajās telpās un mācību kabinetos. Soli kabinetos tika izkārtoti tā, lai ievērotu iespējami drošu attālumu. Daļēji tika regulētas plūsmas skolas gaiteņos un pārstrukturēta skolas ēdnīcas darbība, uzsākot skolēnu ēdināšanu divās zālēs: ēdnīcā un pielāgotajā svinību zālē. Lai to varētu izdarīt, tika uzstādīta jauna plīts, iegādāts skapis ēdiena temperatūras uzturēšanai, ratiņi trauku un ēdiena pārvadāšanai, kā arī iepirkti  papildus trauki. Tas ļauj ēdināšanu veikt operatīvi un ātri.

Regulēta tiek skolai nepiederošu personu iekļūšana skolā, veikta telpu dezinfekcija. Klasei pārejot uz citu klasi, ar dezinfekcijas līdzekli tīrītas solu virsmas.

Klašu audzinātāji savus audzēkņus iepazīstināja ar Skolas darba kārtību COVID 19 laikā, pievērsa uzmanību higiēnas jautājumiem, uzsverot, cik svarīgi šajā laikā uzturēties svaigā gaisā, vēdināt klasi, būt atbildīgiem un mazgāt rokas, kā arī izolēties no citu klašu kolektīviem. To arī centāmies ievērot mācību un pasākumu laikā.

Apkopojot un izanalizējot 1. semestra mācību rezultātus, secinām, ka mācību process skolā noritējis stabili un mērķtiecīgi gan 1.– 4. klašu skolēniem klātienē, gan 5.- 12. klašu skolēniem, mācoties attālināti. Tomēr apzināmies, ka attālinātais mācību darbs nenodrošina tik pat pilnvērtīgu izglītību kā mācības klātienē.

Vēl pavasarī noskaidrojām skolotāju vajadzības pēc nepieciešamā aprīkojuma, ja attālinātais mācību darbs ieilgst. Pateicoties Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājam R. Ūzulam un novada izglītības speciālistes S. Čivčas izpratnei par situācijas nopietnību, ar Ķeguma novada pašvaldības atbalstu līdz rudens brīvdienām praktiski visi 5.-12. klašu mācību priekšmetu skolotāji tika nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu un mācību līdzekļiem.

Sadarbībā ar pašvaldību 5.-6. klašu skolēniem ir sniegts atbalsts, iespēju robežās nodrošinot ar stacionārajiem vai portatīvajiem datoriem, lai skolēni varētu iesaistīties attālinātajā mācību procesā. Arī 2. semestrī attālināto mācību laikā skolēniem būs pieejams zināms atbalsts ar stacionārajiem vai portatīvajiem datoriem.

Tāpat sadarbībā ar pašvaldību Ķeguma novada ietvaros ik nedēļu tika nodrošināta pārtikas paku piegāde visiem 5.-12. klašu skolēniem. Citos novados dzīvojošiem 5.-12. klašu skolēniem vai viņu vecākiem, vai pārstāvjiem pārtikas pakas bija iespējams izņemt skolā. Pārtikas paku piegāde tiks turpināta.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā klātienē mācās 1.-4.klašu skolēni, kuru mācību telpas ir pielāgotas atbilstoši valstī noteiktajiem drošības pasākumiem. Mācības skolēniem norit vienā klašu telpā.

Neskatoties uz pašreizējo situāciju valstī, varam teikt, ka mācību process rit savu ierasto gaitu – skolēni piedalās olimpiādēs un konkursos, gūstot godalgotas vietas: T.Kurpniece (10.kl.) ieguva 1.vietu bioloģijas olimpiādē un tālāk startēs valsts olimpiādē, kā arī ieguva atzinību angļu valodas olimpiādē. Tīnu olimpiādēm sagatavoja sk. E. Miglāne un I. Krastiņa. S. Driviniece lieliski startēja vēstures olimpiādē 11.klasēm (sk. V. Livdāne un S.J.Rubīna).

Novembrī noorganizējām 7.-12.klašu, bet decembrī - 1.-6.klašu vecāku tiešsaistes kopsapulci, lai informētu vecākus par aktualitātēm skolā, attālinātās mācīšanās organizēšanu un uzklausītu vecāku viedokli. Paldies vecākiem par atsaucību, idejām un jautājumiem, kas palīdz visiem kopīgi veidot labāku skolu un kvalitatīvāku mācību procesu! Paldies skolēniem par izteiktajiem ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanai un aktīvu līdzdalību tiešsaistes mācību stundās!

Skolas pedagogiem šis bija grūts un izaicinājumiem pilns laiks, vienlaicīgi mācot skolēnus skolā un attālināti, aizvietojot kolēģus viņu slimības laikā, apgūstot jaunu tehnoloģiju lietošanu, tiešsaistes stundu un vecāku sapulču vadīšanu, meklējot veidus, kā saglabāt emocionālo saikni ar skolēniem, kuri mācās attālināti. Vairāki skolotāji ir apguvuši iemaņas vadīt mācību stundas, izmantojot skolā esošo video tiešsaistes konferences aprīkojumu. Cik liels ir skolēnu pārsteigums klasē, redzot skolotāju ekrānā vadām stundu! Paldies visiem skolotājiem par izturību, spēju pielāgoties apstākļiem un koleģiālu atbalstu!  

Priecē, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinīgi novērtējusi mūsu kolēģu veikumu. Ziemassvētku laikā Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus saņēma Marija Sprukule un Dzintra Germa-Lemese.

Šis mācību gads nebūtu iedomājams arī bez tehnisko darbinieku rūpēm, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem gādā par higiēnas prasību ievērošanu, palīdz mazo klašu skolēniem nokļūt savās mācību telpās un ir kā saikne starp skolotājiem un vecākiem, kuri šogad skolā ienākt nedrīkst.

Covid-19 izraisītā krīze nesusi ļoti daudz izaicinājumu, taču ar mērķtiecīgu darbu spējam nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, ņemot vērā šos ierobežotos apstākļus.

Diemžēl neizpratni turpina radīt jau ierasti nekonsekventie un nesaprotamie valdības un nozares vadības lēmumi par mācību procesa organizēšanu 2. semestrī, par lēmumiem un to mainību attiecībā uz mācību organizēšanu 5.-6. klasēs, manuprāt, par bezjēdzīgu skolēnu brīvlaika pagarināšanu 1.-4. klasēm. Ko darīs skolotāji, kas strādā šajās klasēs? Vai būs maskas jānēsā vai nebūs, vai vajag 3 m2 vai nevajag? Ja izglītības iestādē ir sakārtots mācību process atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām, kāpēc nevaram mācīties klātienē un bez mācību gada pagarinājuma? Daudz, ļoti daudz jautājumu, uz kuriem joprojām nav atbildes. Trūkst izlēmīgas rīcības, ir tikai sapulces, pieņēmumi un direktīvas, bez loģiska pamatojuma un īpaši skaidrojuma.

Veselību, izturību un veselo saprātu visiem mums šajā neviennozīmīgajā laikā.


Skolas direktors Vladimirs Samohins

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites