Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldība nodod nomā ar izpirkuma tiesībām nekustamā īpašuma “Jaundekšņi”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, neapbūvētu lauksaimniecības zemi:

• zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0072;
• zemes kopējā platība 3,06 ha, t.sk. 2,99 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,99 ha, 0,07 ha zeme zem ūdens;
• nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: ūdensnotekas (ūdensteču regulāra posma un speciāli raksta gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs- 0,18 ha; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos- 0,64 ha;
• lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējums ballēs: vairāk kā 35 balles;
• iznomāšanas termiņš līdz 12 gadi, nomas maksa ir 4,5 % no kadastrālās vērtības gadā, nomnieka pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli;
• lauksaimniecības zemes izpirkuma cena- kadastrālās vērtības apmērā nomas līguma noslēgšanas dienā;
• Izpirkuma tiesības var izlietot ne agrāk kā nomas līguma ceturtajā gadā.

Nomas tiesību iegūšanas nosacījumi:

Uz zemes gabala nomu var pretendēt fiziska persona, ja viņai nepieder lauksaimniecības zeme un tā apliecina, ka gada laikā pēc nomas līguma ar izpirkšanas tiesībām noslēgšanas uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021.gada 21.maijam. Ja uz nomas tiesībām ir vairāki pretendenti, pašvaldība rīko izlozi.

Pielikumā:

Iesnieguma veidlapa nomai ar izpirkuma tiesībm  (lejuppielāde)
Līguma projekts nomai ar izpirkuma  tiesībām (lejuppielāde)

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites