Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 20. janvārī deputāti lēma par saistošo noteikumu pieņemšanu par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā.

Jaunizveidotajā Ogres novadā šobrīd ir spēkā saistošie noteikumi attiecībā uz reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās – Ogres novada pašvaldības 2013. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 50/2013 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” un Ikšķiles novada pašvaldības 2013. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 50/2013 “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Ikšķiles novadā”.

Bijušajos Lielvārdes un Ķeguma novados saistošie noteikumi par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās nebija izdoti, attiecīgās jomas jautājumi tika risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Spēkā esošie saistošie noteikumi, kuri attiecīgi tiek piemēroti bijušo Ogres un Ikšķiles novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskajā ārtelpā.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa ir izstrādājusi jaunu saistošo noteikumu “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” projektu. Šo noteikumu mērķis ir veidot harmonisku publisko ārtelpu, nosakot reklāmu un izkārtņu izvietošanu, izmantošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Saistošo noteikumu būtība: noteikt reklāmu, īslaicīgu reklāmu, reklāmas objektu ar piesaistes zemei vai bez tās, tīkla reklāmas, mobilās reklāmas, gaismas projekcijas, transparentu, afišu, plakātu, pilonu, sludinājumu, informatīvo materiālu izvietošanu, azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu un citu neminētu reklāmu vai reklāmas objektu un izkārtņu izvietošanas kārtību publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietošanas ierobežojumus, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanas kārtību un administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu Ogres novadā.

Tiesības izvietot reklāmu un izkārtni ir visām personām, kas novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvaldē saņēmušas reklāmas izvietošanas atļauju, kas apliecina tiesības izvietot reklāmu vai izkārtni, kā arī samaksājušas nodevu par reklāmas un izkārtnes izvietošanu saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām  noteiktajā kārtībā.

Jauno saistošo noteikumu projektā ir ieviests jauns termins – īpaša statusa teritorija.  Šis termins attiecas uz teritorijām vai objektiem, kas noteikti novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos un kurās jāsaglabā tajās esošā vēsturiskā apbūve, pilsētas telpa, pilsētvides mērogs un raksturs un kurām noteiktas īpašas prasības vēsturiskās kultūrvides aizsardzībai un saglabāšanai, piemēram, Ogres vēsturiskā centra apbūves teritorija, valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzības teritorijas, piemiņas vietas, ainaviski vērtīgas teritorijas u.c.

Īpaša statusa teritorijās paredzēti vairāki aizliegumi, piemēram, aizliegts izvietot vairāk kā vienu iestādes, uzņēmuma izkārtni uz ēkas, tās teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī izvietot reklāmu ar skaņas efektiem, izkārtnēm un norādēm aizliegts izmantot plakanas, plastikāta gaismas kastes, polivinilhlorīda un citus plastikāta materiālu banerus un digitālos ekrānus, aizliegts izvietot izkārtni vai reklāmu, kas projicējas jumta plaknē, ja vien vēsturiskā izpēte vai būvprojekts neparedz citu risinājumu, un vēl citi.

Jauno saistošo noteikumu projektā ir arī iekļauts punkts par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas materiālu izvietošanas aizliegumu visā Ogres novada teritorijā.

Tāpat kā šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību, arī jaunajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu. Fiziskām un juridiskām personām var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām – līdz 280 naudas soda vienībām (viena naudas soda vienība ir 5 eiro).

Finanšu komitejas sēdē saistošo noteikumu projekts guva atbalstu, galīgo lēmumu par saistošo noteikumu “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogres novadā” deputāti pieņems domes sēdē 27. janvārī. Pēc domes lēmuma pieņemšanas sasitošie noteikumi tiks iesniegti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites