Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Domes sēdes


2021. gada domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Nr.p.k. Domes sēdes datums Lēmumi Protokoli Video
16. 29.06.2021.

Par grozījumiem Ķeguma novada pašvaldības domes 2021.gada 4.februāra Ķeguma novada domes lēmumā Nr.KND1-3/21/43 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2021.gadā”

Par līdzfinansējumu sporta pasākumiem un sadarbības līguma slēgšanu atbalsta nodrošināšanai MX Latvijas GP Pasaules čempionātam vairāku posmu sacensībās motokrosā Ķeguma mototrasē “Zelta Zirgs”

Par grozījumiem Ķeguma tautas nama amatierkolektīvu atalgojumā

Par nekustamā īpašuma “Ciema mala” atsavināšanu

Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu (Pielikums)

Par zemes vienības sadalīšanu (Upes iela) (Pielikums)

Par zemes vienības sadalīšanu (Rīgas iela 8) (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma „Purvāji” cirsmu izsoli

Par Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu (Publiskais pārskats)

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 1, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 3, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Spīdolas iela 5, Ķegumā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Zāģeri” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Protokols Videosižets
15. 09.06.2021.

Par nekustamā īpašuma „Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., trešo izsoli (Noteikumi)

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

  Videosižets
14. 26.05.2021.

Par nekustamā īpašuma “Purvāji” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Par iepirkuma līguma “Multifunkcionāla aktīvās atpūtas un sporta laukuma projektēšana un 1. kārtas (pumptrack) būvniecība un autoruzraudzība” slēgšanu

Par starpgabalu atsavināšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023.gadam apstiprināšanu (Pielikums)

Protokols Videosižets
13. 24.05.2021. Par piedalīšanos projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” Protokols Videosižets
12. 12.05.2021.

Par Ķeguma novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna aktualizāciju (Pielikums)

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma “Pūpoli” atsavināšanu

Par nekustamā īpašuma “Virzas” atsavināšanu

Par nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pagastā otro izsoli

Par nekustamā īpašuma Ogres iela 14, Ķegums, Ķeguma nov., jaunu izsoli (Noteikumi)

Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Ķeguma novada pašvaldības ēkas “Senliepas 1” energoefektivitātes paaugstināšana un pielāgošana sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai” īstenošanu

Par augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta “Sociālās aprūpes mājas pārbūve par administratīvo ēku Rīgas ielā 12, Ķegumā” īstenošanu

Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu (Pielikums)

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai

Par nosaukumu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem

Protokols Videosižets
11. 28.04.2021.

Par pieteikšanās dalībai  NVA organizētajā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” Ķeguma novada pašvaldībā izsludināšanu

Par Ķeguma novada Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu 2021.gada vasarā (Pielikums)

Protokols Videosižets
10. 14.04.2021.

Par nekustamā īpašuma Saimnieki  zemes vienību atdalīšanu (Pielikums I) (Pielikums II)

Par zemes vienības piekritību Ķeguma novada pašvaldībai

Par nekustamā īpašuma Uzvaras iela 12D zemes vienības sadalīšanu (Pielikums)

Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām (Birzgales pag.)

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  (Uzvaras iela 1D, Uzvaras iela 12D, Meža iela 1, Meža iela 4A,  Kalna iela 1C)

Par zemes vienības sadalīšanu (Pils iela) (Pielikums)

Par labiekārtojuma elementu pieņemšanu dāvinājumā (ziedojumā)

Par nekustamā īpašuma “Jaundekšņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., izsoli

Par grozījumiem Birzgales pamatskolas nolikumā (Nolikums)

Par saistošo noteikumu ”Grozījumi Ķeguma novada domes 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/21/2 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” apstiprināšanu

Protokols Videosižets
9. 31.03.2021.

Par saistošo noteikumu "Grozījumi saistošajos noteikumos „Ķeguma novada pašvaldības budžets 2021.gadam”" apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par Ķeguma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

Par Ķeguma novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu (Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums; Pielikums)

Protokols Videosižets
8. 24.03.2021.

Par nekustamā īpašuma „Dīķmalas”, Rembates pag., Ķeguma nov., otro izsoli  (Noteikumi)

Par Ķeguma novada domes 2021.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr. KND1-6/21/4 precizēšanu

Protokols Videosižets
7. 17.03.2021.

Par nekustamā īpašuma  nodokļa nomaksas termiņa pārcelšanu

Par vēlēšanu iecirkņiem pašvaldības domes vēlēšanās

Par noteikumu “Noteikumi par transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību” apstiprināšanu (Noteikumi)

Protokols Videosižets
6. 10.03.2021.

Par nekustamā īpašuma "Dālijas" Tomes pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Kleomes, Tomes pagastā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Ogres iela 14, Ķegumā, atsavināšananu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pagastā izsoli

Par iepirkuma līguma “Apliecinājuma kartes(-šu) izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības VPII “Birztaliņa” ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu remontam” slēgšanu

Par Ķeguma novada domes noteikumu ,,Kārtība, kādā tiek ierosināti un īstenoti projekti ar Ķeguma novada domes atbalstu un nodrošināta ar projektu īstenošanu saistīto dokumentu aprite pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Par telpu nomas maksas noteikšanu

Par saistošo noteikumu „ Par sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu

Par saistošo noteikumu "Par Ķeguma novada domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu " apstiprināšanu

Protokols Videosižets
5. 24.02.2021.

Par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa organizēšanu (Nolikums)

Par nekustamā īpašuma Apsītes, Tomes pagastā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Katlu iela 3, Rembates pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Katlu iela 2, Rembates pagastā, atsavināšanu (Noteikumi)

Par mācību procesa īstenošanu Ķeguma novada pašvaldībā

Protokols Videosižets
4. 17.02.2021.

Par saistošo noteikumu „ Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ķeguma novadā” apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma “Jaundekšņi”, Rembates pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 2, Birzgale, Birzgales pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 10, Birzgale, Birzgales pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma Krastmalas iela 3, Birzgale, Birzgales pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 2.jūlija lēmumā Nr.260 “Par zemes vienību precizēšanu un piekritību pašvaldībai”

Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamajam īpašumam Lindes iela16, Birzgale (Grafiskais pielikums)

Par zemes gabalu atdalīšanu un pievienošanu (Pašvaldības nomas zeme, “Sētas”) (Grafiskais pielikums)

Par izglītības iestāžu izdevumu tāmēm pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

Par 2021.gada Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa izsludināšanu

Par nekustamā īpašuma “Upesdindoņi” cirsmu pārdošanu izsolē (Noteikumi)

Protokols Videosižets
3. 04.02.2021.

Par saistošo noteikumu “Ķeguma novada pašvaldības 2021.gada budžets” apstiprināšanu (Saistošie noteikumi)

Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu  un līgumdarbu apmaksu 2021.gadā

Par āra trenažieru laukuma pieņemšanu dāvinājumā (ziedojumā)

Par nekustamā īpašuma “Vijolītes” atsavināšanu

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa maiņu (Pielikums)

Par nekustamā īpašuma “Līču karjers” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un Mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Protokols Videosižets
2. 27.01.2021.

Par Ķeguma novada pašvaldības domes 2020.gada 02.decembra lēmuma  Nr.KND1-3/20/388 precizēšanu

Par grozījumiem noteikumos "Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)"

Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu

Protokols Videosižets
1. 13.01.2021.

Par nekustamā īpašuma “Akmenaites” cirsmu pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un Mantas izsoles komisijas apstiprināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Dīķmalas”, Rembates pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Rembates pagastā atsavināšanu (Noteikumi)

Par SIA „Ķeguma Stars” galvojuma līgumu parakstīšanu

Par nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam  (Kalna iela 1C) (Grafiskais pielikums)

Par zemes gabala sadalīšanu (Uzvaras iela) (Grafiskais pielikums)

Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu (Grafiskais pielikums)

 Par starpgabalu atsavināšanu

Par starpgabalu atsavināšanu

Par telpu nomas maksas noteikšanu

Protokols Videosižets

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites